Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is. Het is geen aparte schoolsoort.

Passend onderwijs betekent dus dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om te kunnen leren. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden voeren een wettelijke opdracht uit: ze moeten zorgen voor een dekkend aanbod aan (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen in de regio, zodat elke leerling die ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt. Elk schoolbestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid door middel van de zorgplicht.

Het samenwerkingsverband heeft daarnaast nog de volgende wettelijke taken:

 • Een ondersteuningsplan maken. Hierin legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen;
 • Het geld dat vanuit de overheid beschikbaar is voor extra ondersteuning (de ondersteuningsmiddelen) verdelen en toewijzen aan de scholen binnen het samenwerkingsverband;
 • Beoordelen of leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben;
 • Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs;
 • Adviseren over de ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Ook heeft het samenwerkingsverband een informatiepunt voor ouders en leerlingen. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht met hun vragen over passend onderwijs.

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT

Als u vragen heeft over extra ondersteuning, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of onafhankelijk advies, staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt er terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.

Wat kan het steunpunt voor u betekenen?
– Kom in contact met ervaringsdeskundigen
– Duidelijke informatie over passend onderwijs in de regio

Het steunpunt zet zich in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland. Als ouder- en jeugdsteunpunt hebben we hierbij drie hooftaken: informeren, steunen en signaleren:

•    Informeren
We informeren ouders en jongeren op de website www.steunpuntfriesland.nl met veelgestelde vragen over passend onderwijs en de antwoorden daarop. De informatie komt van het Ministerie van OCW en is aangevuld met hoe het in onze regio werkt.

•    Steunen
Heb je behoefte aan advies of een luisterend oor van een onafhankelijke ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ons op of vind meer informatie op de websitepagina ervaringsdeskundigen.

•    Signaleren
We houden de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs goed bij. Ook evalueren en analyseren we de ondersteuning die we bieden. Dit alles om de ondersteuning van leerlingen in Friesland verder te verbeteren.

SAMENWERKINGSVERBAND ZUIDOOST-FRIESLAND

Onze school werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en een deel van de Friese Meren.

Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen in onze regio een diploma/certificaat behalen dat past bij hun uitstroomperspectief. De schoolbesturen van de verschillende scholen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom proberen we binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Altijd in samenwerking met de leerling, ouders en school. Het onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Als het kan lokaal, dichtbij huis.

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING

Een van de taken van het samenwerkingsverband is het afgeven van indicaties voor het:

 • praktijkonderwijs;
 • leerwegondersteuning (LWOO);
 • speciaal voortgezet onderwijs.

Een indicatie kan alleen worden aangevraagd door de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat.

ZORGPLICHT

Met de invoering van de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

 • de eigen school;
 • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen:
Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR)

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ook ouders en personeel van de scholen inspraak hebben in en betrokken worden bij de plannen en werkwijze van het samenwerkingsverband.

Zelfbewust en wereldwijs